Структура

Актуално състояние на партията към 05.09.2015 г.

Национален политически съвет от 25 члена в състав: Емил Ценов Георгиев; Първолета Иванова Иванова; Димитър Петров Йовков; Юлия Димитрова Стоянова; Петър Иванов Петров; Николай Демирев Мравов; Цвятко Николаев Цветков; Кирил Петков Бизеров; Венелин Неофитов Павлов; Иво Иванов Лулчев; Румен Христов Николов; Николай Петров Павлов; Светозар Благоев Тричков; Ергин Джемал Зарали; Красимир Василчев Стоянов; Кънчо Симеонов Симеонов; Ради Проданов Проданов; Васил Драганов Китанов; Ивка Невелинова Цветкова-Ценова; Илиян Петров Койчев; Стоил Петров Стоилов; Графка Николаева Еленкова; Елена Стоянова Йовкова; Иван Романов Цветков и Калин Любенов Пантов.

Национален изпълнителен съвет от 15 члена в състав:

Емил Ценов Георгиев – председател;

Димитър Петров Йовков – зам.председател;

Първолета Иванова Иванова – зам.председател;

Николай Демирев Мравов – секретар;

Членове: Юлия Димитрова Стоянова; Петър Иванов Петров; Цвятко Николаев Цветков; Кирил Петков Бизеров; Венелин Неофитов Павлов; Иво Иванов Лулчев; Румен Христов Николов; Николай Петров Павлов; Светозар Благоев Тричков; Ергин Джемал Зарали и Красимир Василчев Стоянов

Национална контролна комисия от 5 члена в състав:

Мария Кирчева Крумова – председател

Членове : Тодорка Михайлова Пейкова;Анушка Киркор Хуманян;Ивка Невелинова Цветкова-Ценова и Анита Христова Зангоци-Тодева

Партията се представлява от председателя Емил Ценов ГеоргиевУСТАВ

Hа политическа партия Политически клуб "Екогласност" ПК"Екогласност" е политическа организация, която продължава гражданските, хуманните и демократични идеи, изразявани последователно от "Обществения комитет за екологична защита на Русе" от март 1988 г.; Движение "Екогласност" от февруари 1989 г. и Независимо сдружение "Екогласност" от април 1989г. и е регистрирана като партия от април 1990 г. по Закона за политическите партии.

Учредителите на тази организация и съмишлениците на идеите им, които пряко подпомогнаха развитието на демократичните процеси у нас, привличайки честните хора, възнамеряват с политически средства, на базата на принципите на плурализма, не насилието и толерантността да участват в полагане основите на демократична Република България и да спомогнат за нейното развитие. Глава I .Общи положения.

Чл.1. ПК"Екогласност"е организация, регистрирана като политическа партия, обединяваща граждани, приели нейните програмни документи чрез законни средства, участващи във формите на държавно управление, съдействайки за определянето и формирането на политическата воля на народа.

Чл.2. ПК "Екогласност" е юридическо лице със седалище гр. София 1000, кв."Младост" № 3 , бл. 309 , вх. 1, ет. 4, ап. 13 . Глава ІІ. Цели и задачи Чл..3. В съответствие с Конституцията и Законите на Република България, ПК"Екогласност" издига кандидати за народни представители, кметове и съветници в органите на местно самоуправление, участва в изпълнителните органи на държавното управление и изразява по подходящ начин отношението си към проблемите на страната.

Чл.4.(1).Непосредствена задача на ПК"Екогласност" е също и съдействието за формирането на институциите на гражданското общество, инициативите на социалните групи, за демократизиране съзнанието на индивида.

(2).Важен дял в програмата на клуба е осъществяването на стопанска реформа, насочена към поощряване на икономическата предприемчивост и повишаване материалното благосъстояние.

(3).Приоритетно за ПК"Екогласност" е ,участието в държавни и местни органи на управление, както и организации, чиято дейност е свързана с опазването на околната среда и повишаване качеството на живота на гражданите. Глава ІІІ. Устройство Чл.5.(1).ПК"Екогласност" изгражда свои структури на общински принцип в съответствие с административното деление.Всяка структура се състои не по-малко от 5 члена.

(2).Учредяването на организации в страната става по начин и ред, установен от Националния изпълнителен съвет (НИС). НИС се произнася по легитимността на общинските организации (Общински политически клубове).

(3).Общинските политически клубове (ОПК) с голям брой членове могат да създават свои секции, като района на действие се определя от ръководството на общинската организация (ОПК).

Чл.6.(1).Всички членове на ОПК образуват общо събрание (ОС), което само решава организационните си въпроси и регионалните си политически проблеми.

(2).Между събранията тези въпроси се решават от ръководствата (Общински изпълнителни съвети) на ОПК, което е в състав от 3 до 11 члена, избрани от ОС за четиригодишен срок, както и от Общинска контролна комисия (ОКК).(3).Общото събрание на ОПК избира председател измежду членовете на бюрото, както и разпределя други длъжности между ръководството и членовете.

(4).В работата на Общинския изпълнителен съвет (ОИС) могат да участват с право на глас избраните за кметове и съветници членове на ПК"Екогласност" от общината. Кворумът на ОИС не зависи от присъствието на кметовете и съветниците.

Чл.7.(1).Националният изпълнителен съвет (НИС) е ОИС могат да създават помощни органи за организационно, административно, методично и експертно действие, както и организационни структури за обществена работа.

(2).Решенията по ал.1 подлежат на задължително утвърждаване от Националния политически съвет (НПС) на ПК "Екогласност". Глава ІV. Конференция Чл.8.Конференцията е висш орган на ПК"Екогласност".

Чл.9.Конференцията се свиква от НИС най-малко един път на 4 години. Тя може да бъде свикана и от 1/3 от регистрираните клубове с изпращане на протоколни решения до НИС.

Чл.10.Конференцията се състои от делегати, избрани от ОПК, плюс членовете на НПС и депутатите. Начинът на делегиране на квоти се определя от НИС за всяка конференция. В конференцията всеки има един глас и трябва да гласува лично.

Чл.11.(1).Конференцията се счита за редовна, ако присъстват повече от половината делегати.

(2).Ако не се яви нужния брой,конференцията се отлага с един час и се счита за редовна, колкото и делегати да се явят, като се предлага същия дневен ред.

(3).Конференцията, провеждана по реда на предходната алинея не може да решава въпроси за ликвидирането на организацията, промени в устава, и избори на ръководни органи.

Чл.12.Конференцията взима решения с обикновено мнозинство, но за изменение на устава, за прекратяване на организацията и за сливането и с друга са необходими гласове на 2/3 от присъстващите.

Чл.13.Конференцията:

1.Избира Национален изпълнителен съвет (НИС) и Национален политически съвет (НПС) на ПК"Екогласност" за четири годишен период.

2.Приема отчет за работата на НИС.

3.Избира Национална контролна комисия (НКК) и приема отчетите и.

4.Приема програми,обръщения и декларации.

5.Изменя Устава, взима решения за прекратяване на организацията или сливането и с друга.

6.Решава всички други въпроси, неуредени в този Устав. Глава V. Национален изпълнител съвет

Чл.14.(1).Националният изпълнителен съвет се избира в състав от 9 до 17 души за срок от четири години.

(2).В заседанията на НИС могат да участват с право на глас избраните народни представители от ПК"Екогласност". Кворумът на НИС не зависи от присъствието на депутатите.

Чл.14.(1).НИС се свиква от председателя или от 1/3 от лицата по чл.14,(1) и (2).

(2).Заседанията на НИС са редовни, ако присъстват повече от половината от избраните му членове.Той взима решения с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл.16.Националният изпълнителен съвет:

1.Подготвя и свиква конференцията на ПК "Екогласност".

2.Създава помощни органи и определя или назначава лица за работа в тях.

3.Полага грижи за стопанисване имуществото и съхраняване средствата на организацията.

4.Избира зам.председател(и) и Секретар измежду членовете си и им възлага конкретни отговорности.

5.Приема решения, декларации и обръщения.

6.Издава препоръчителни инструкции до регионалните клубове за организационни, финансови и други дейности.

7.Приема наредби и правилници. Глава VІ. Национален политически съвет Чл.16.А.(1)Конференцията избира за срок от четири години Национален политически съвет (НПС) в състав от 21 до 41 човека.Членовете на Националния изпълнителен съвет (НИС) са по право и членове на НПС.

(2) НПС има следните правомощия:

1.Обсъжда и решава най-важните политически въпроси на ПК"Екогласност".Свиква конференцията.Избира Председател.

2.Взема решение за сключване на политически съюзи и изборни коалиции.

3.Приема програми, обръщения и декларации.

(3)НПС се свиква от НИС или от 1/3 от членовете му.Заседанията му са редовни при присъствието на повече от половината от членовете му.Решенията се взимат с мнозинство на присъстващите. Глава VІІ. Председател Чл.17.Председателя:

1.Представлява организацията пред други юридически и физически лица.

2.Свиква НИС.

Чл.18. Зам.председателите и Секретарят:

1.Заместват Председателя по решение на НИС.

2.Разпределят помежду си функции и задължения и представляват организацията, ако за това има решение на НИС.

3.Отговарят за архива и документацията на организацията.

Чл.19.Никой не може да бъде избиран за Председател повече от три поредни мандата.

Глава VІІІ. Членство Чл.20.Член на ПК"Екогласност" може да стане всеки български гражданин, който не членува в друга партия, писмено заяви желанието си и декларира, че познава и приема Устава и ще работи за осъществяването на политическите цели на организацията.

Чл.21.(1).Членовете се утвърждават от ОИС.

(2).Задължително е членуването в ОПК.

Чл.22.Всеки член може да напусне организацията по своя воля.

Чл.23.(1)НИС или ОИС на общинските клубове могат да изключват даден член от организацията в случаите на:

1.Грубо нарушаване на Устава.

2.Злоупотреба с имуществото на организацията.

3.Доказано от съда умишлено престъпление.

(2)За изключване на член от ПК" Екогласност" се изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(3)Преди да вземе решение за изключване на член, който извършва това, то призовава на разговор и го изслушва.

Чл.24.Всеки член има следните права:

1.Да избира и да бъде избиран в ръководни органи.

2.Да получава информация и да се ползва от имущество и услуги по определен ред.

3.Да отправя молби, предложения и др. до Ръководството и да получава отговор.

Чл.25.Всеки член има следните задължения:

1.Да спазва Устава.

2.Да работи за изпълнение на целите и задачите на организацията, формулирани в програмните документи, решенията на Конференцията и Националните ръководни органи на ПК"Екогласност".

3.Да плаща определен членски внос.

4.Да участва редовно в организационния и политически живот на клуба.

5.Да полага грижи за имуществото на клуба. Глава ІХ. Национална контролна комисия Чл.26. Националната контролна комисия (НКК) от 3 до 7 души се избира от Конференцията за срок от четири години.Тя избира помежду си Председател, Зам.председател и Секретар.

Чл.27.НКК:

1.Проверява финансовото състояние на ПК"Екогласност".

2.Следи за редовното водене на отчетността и протоколите на НИС и помощните органи.

3.Изготвя доклад на Конференцията.

4.Произнася се по молби и жалби, свързани с правомощията на членовете относно спазването на Устава. Глава Х. Имущества и финансиране Чл.28.Имуществото и средствата се образуват от:

1.Членски внос.

2.Дарения.

3.Субсидии и други, разрешени от закона форми.

Чл.29.Имуществото се стопанисва от ръководните органи на ПК "Екогласност", съобразно законите на страната. Глава ХІ. Прекратяване Чл.30. ПК "Екогласност" няма краен срок на съществуване.

Чл.31. Съществуването на организацията може да се прекрати само с решение на Конференцията или в предвидените от Закона случаи. Глава ХІІ. Символика Чл.32.Цветовете на ПК "Екогласност" са зелено и жълто.

Чл.33.Традиционната емблема на ПК "Екогласност" е стилизирано борово клонче, вписано в географските контури на България.

Чл.34.ПК "Екогласност"има кръгъл печат с надпис: "Политически клуб "Екогласност", НИС с вътре – традиционната емблема "Екогласност".

Чл.35.Празник на ПК "Екогласност" е 8-ми март – създаването на "Обществения комитет за екологична защита на Русе, а химн-песента "Де е България" (Питат ли ме де й зората). Настоящият Устав е приет на ІІ-та Национална конференция и съдържа измененията и допълненията, приети на ІІІ-та, ІV-та и VІ-та Национални конференции на ПК "Екогласност".