logo
ПК “Екогласност” е против Ратифициране на Истанбулската конвенция

   ПОЛИТИЧЕСКИ  КЛУБ  “ЕКОГЛАСНОСТ”

              София , ж.к.”Младост”№3, бл.309, вх.1, ет.4, ап.13; E – mail: prirodoza6titnici@abv.bg

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА  НАРОДНОТО  СЪБРАНИЕ

НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

 

КОПИЕ:БТА  И ВСИЧКИ  СРЕДСТВА

 ЗА  МАСОВА  ИНФОРМАЦИЯ

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно:Ратифициране на Истанбулската конвенция

Насилието срещу децата и жените под психологическа,  физическа и сексуална форма придобива все по-големи размери. Това няма как да не притеснява и нас, представителите на първата и автентична природозащитна организация в България. Това насилие е не само форма на дискриминация, но и брутално нарушаване на човешките права. В тази връзка считаме, че нито една конвенция, в т.ч и Истанбулската конвенция, не може да спре посегателството срещу децата и жените. Наложителна е спешна промяна на наказателното законодателство и ефективното му прилагане с цел  преследване и  строги наказания на извършителите.

Под благовидния предлог за защита на децата и жените от насилие, Истанбулската конвенция в същност е параван, зад който се правят опити за отричане на еволюционното развитие и биологичната същност на съвременния човек от женски и мъжки пол, както и  за подмяна на общочовешките ценности и национални традиции за семейство, брак и възпитание на децата. Тя е завоалирано, противоестествено и унижаващо посегателство над достойнството на децата и жените и ще има непредсказуеми последици за бъдещето на човешкия род.

За нас конвенцията няма да реши проблемите за насилието, но ще създаде  нови по-сложни и по-тежки проблеми, които ще обслужват антихуманни интереси.

Имайки впредвид всичко това, политическа партия  Политически клуб “Екогласност” е против ратифицирането на Истанбулската конвенция.

 

18.01.2018 г.                     Национален изпълнителен съвет

                                           на политическа партия Политически клуб “Екогласност”